Thời gian

Nội dung 

Dự họp

Chủ trì

Địa điểm

CQCB

Ghi chú

Phục vụ xe

Thứ 2

20/01

  

         

  

  

         

  

 

  

 14h00 Cấp Giấy chứng nhận QSD đất đ/v 48 lô đất ở thuộc đợt 1, DA Khu dân cư Nghĩa Điền   P. QLĐĐ Đ.c Trung - PGĐ Sở 

  Phòng họp số 1- Sở TNMT

  

GM số   

  

  14h00

  Giải pháp giải quyết đề nghị của Công ty Properwell Việt Nam v/v hỗ trợ tư vấn nhập khẩu hóa chất

  P. QLĐĐ

  Phó trưởng ban QL KKT DQ

Phòng họp trụ sở 1 - BQL KKT DQ và các KCN  

  

  GM 07 ngày 15/1/2020

  

         

  

 

  

Thứ 3

21/01

         

  

 

  

         

  

 

  

       

  

  

  

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 4

         

  

 

  

       

  

 

  

  

           

  

  

           

  

  

           

  

  

       

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 5

         

  

 

  

       

  

  

  

  

         

  

 

  

         

  

 

  

         

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 6

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

         

  

 

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 7

  

  

  

  

  

  

  

  

1/6/2020 2:02:51 PM