Thời gian

Nội dung 

Dự họp

Chủ trì

Địa điểm

CQCB

Ghi chú

Phục vụ xe

Thứ 2

(11/12)

  7h00

Làm việc với Văn Đăng ký đất đai tỉnh   Đ/c Trung - Q.GĐ  Sở TNvà MT  Ph số 1  608

  

  

 8h00  Tập huấn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên mt trực tuyến  VP sở  Trung tâm Khuyến công  và xúc tiến đầu tư  KS Hùng Vương

  

 512

  

9h00 Họp bàn công tác quan trong của Sở trong thời gian đến Tập thể Lãnh đạo Sở. Tp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở    PH số 1 Sở   609  
 14h00  Về việc kiểm tra kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại núi Trại Thiệt, thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi   Đ/c Tân - PGĐ, KS -TNN  Sở TNvà MT

Thực địa  

  

603  

  

Sáng  

  Kiểm tra thực địa ĐTM dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb 

 Đ/c Tân - PGĐ  

Sở TNvà MT  

Thực địa   

  

  

  

         

  

 

  

Thứ 3

(12/12)

 7h30   Hội nghị tổng kết công tác dân vận gắn với tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo"  Đ/c Sáu - PGĐ  Ban dân vận HT Tỉnh ủy

  

 90

  

7h30 Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 Đ/c Sáu - PGĐ UBND tỉnh HT T50   499  
 7h30  V/v tổ chức Hội thảo tham vấn nhiệm vụ Xây dựng chương trình quản lý chất thải và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ đất liền và các hoạt động trên biển tại vùng bờ tỉnh Quảng Ngãi  Đ/c Tân - PGĐ  Sở TNvà MT  KS Trung tâm

  

 602

  

 7h30  V/v góp ý nội dung cơ chế sử dụng hồ sơ được lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ hiện đang lưu giữ tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện tại Báo cáo số 313/BC-STNMT ngày 13/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường  Đ/c Trung - Q.GĐ  Sở TNvà MT

PH số 1  

  

604  

  

 14h00  Họp báo chuyên đề cung cấp thông tin về các sự kiện " lễ Công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050, Khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Lễ kỷ niệm 10 năm Vsip     Đ/c Vương - PGĐ  UBND tỉnh  PH số 1     500

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 4

(13/12)

 7h45  Họp thẩm định các điều kiện về tiếp cận đất đai đối với  việc đề xuất thực hiện dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị   Đ/c Trung - Q.GĐ  Sở TNvà MT  Ph số 02

  

 606

  

 8h00  Họp thẩm định ĐTM dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb   Đ/c Tân - PGĐ   Sở TNvà MT

  Ph số 1

 

  

  

 8h00  UBND tỉnh tổ chức họp các nội dung sau: (1) Nghe báo cáo về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (2) Nghe và cho ý kiến về việc phê duyệt vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.    Đ/c Vương - PGĐ  UBND tỉnh  PH số 3  

  498

  

 2 ngày  V/v mời tham gia lớp Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử quốc gia năm 2023  VP Sở  Sở Công thương  KS Thiên Ấn  

  2974

  

 14h00  Về việc trao đổi các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị An Phú Sinh, thành phố Quảng Ngãi  Đ/c Tân - PGĐ  Sở TNvà MT Ph số 1  

  607

  

14h00 Làm việc với UBND thành phố Đ.c Trung-Q.GĐ   PH UBND thành phố      
       

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 5

(14/12)

 1 ngày  Giấy mời Tham dự Họp Hội đồng, Tổ tư vấn hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 tỉnh Quảng Ngãi    Đ/c Tân - PGĐ  Sở NN và PTNT  KS Hùng Vương

  

 360

  

 13h30  Đ.c Trung-Q.GĐ đi họp tại Hà Nội    

  

  

  

  

         

  

 

  

         

  

 

  

         

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 6

(15/12)

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

         

  

 

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 7

(16/12)