Thời gian

Nội dung 

Dự họp

Chủ trì

Địa điểm

CQCB

Ghi chú

Phục vụ xe

Thứ 2

03/8

cả ngày   

Tham dự hội nghị  hướng dẫn kỷ năng  kinh nghệm truyền thông  về môi trường cho các bộ ngành và địa phương   CC BVMT  Trung tâm truyền thông TN&MT  KS Dragon King, số 7 - đường Hùng Vương, TP Lâm Đồng  

GM 240  

  

 14h00 Báo cáo kết quả kê khai  đk đất đai 

 VP ĐKĐĐ

P.QLĐĐ

 UBNS xã Tịnh Ấn Đông  Hội trường UBND xã

  

 GM xã

  

Thứ 3

04/8

 08h00 Làm việc với Công ty  CP ĐT Hà Mỹ Á Công ty   Thanh tra sở  Phòng họp số 1 - Sở TNMT

  Thanh tra sở

 GM 99

  

         

  

 

  

       

  

  

  

  

 14h00  Làm việc với Công ty  CP ĐT và XD Thiên Tân Công ty    Thanh tra sở   Phòng họp số 1 - Sở TNMT  Thanh tra sở  GM 98

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 4

05/8

 09h00 Kiểm tra thực địa dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sơn Hà     Đ.c Tân - PGĐ Sở  TT Di Lăng

CC BVMT  

 TB 2578

  

 07h30  Tổ chức họp  mở rộng  để kiểm tra tiến độ  thưc hiện công trình   Đ.c Hải - GĐ Sở  Đ.c Bính - PBT BCSĐ UBND tỉnh

  Phòng họp số 2 - UBND tỉnh

 

GM 22  

  

  07h30  Tổ chức cuộc họp xác định tiền GPMB QLĐĐ   Sở Tài chính  Phòng họp số 1 - Sở Tài chính  

GM 101  

  

           

  

  

           

  

  

       

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 5

06/8

 08h00 Thực hiện cưỡng chế (Võ Việt Hùng - Lê Thị Tuyết)  VP ĐKĐĐ  Cục thi hành án dân sự  Xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà

  

 GM 839

  

 08h00  Đề xuất nguồn nước thô cấp bổ sung  cho khu liên hpợ  sản xuất gang thép hòa phát  Đ.c Trung - PGĐ Sở  Sở NN&PTNT

UBND huyện Bình Sơn  

  

GM 154  

  

         

  

 

  

 14h00 Họp mua bán tài sản   Đ.c Trung - PGĐ Sở   BQL KKT DQ và các KCN   Phòng họp BQL - 39 Hai Bà Trưng

  

 TB1081

  

         

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 6

07/8

  08h00

Kiểm tra hiên trường hồ chứa nước lỗ thùng 

Khoáng sản  

  Sở NN&PTNT

  xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

  

  GM 156

  

 07h30

 

09h30

Họp Báo cáo ĐTM của Dự án:

1. Xưởng cơ khí Thượng Hải Dung Quất do Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất làm chủ dự án

2. Nhà máy gia công và sản xuất nệm - đồ nội thất Gesin Việt Nam - Dung Quất do Công ty TNHH Gesin Việt Nam làm chủ dự án

Hội đồng thẩm định   

Đ.c Hải - GĐ Sở

Đ.c Tân - PGĐ Sở

 Phòng họp số 1- Sở TNMT

  CC BVMT

Phiếu đề xuất  

  

 14h00

Họp Báo cáo ĐTM của Dự án:

1. Đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Bình Đông, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Công ty CP Thương mại và Khai thác Khoáng sản CDC Hà Nội làm chủ dự án 

Hội đồng thẩm định 

 Đ.c Hải - GĐ Sở

Đ.c Tân - PGĐ Sở

 Phòng họp số 1- Sở TNMT

  CC BVMT

 Phiếu đề xuất

  

 15h00 Xin điều chỉnh cục bộ  quy hoạch chung Thị trấn  Chợ Chùa QLĐĐ   Sở Xây dựng  Tại Sở Xây dựng  

  GM 105

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thứ 7

08/8

  

  

  

  

  

  

  

  

7/23/2020 4:49:13 PM